Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Φωνήεντα & Σύμφωνα / Vowels & Consonants

7 φωνήεντα (foníenta)  /  7 vowels
A α = Α a                     E ε = E e                    


H η = I i                        I ι = I i                      Υ υ =  I i       O o = O o                    Ω ω = O o😉😉😉😉


17 σύμφωνα (símfona) / 7 consonants

Β β = Vv                       Γγ = Yy                           Δδ = Dd

Ζζ = Zz                        Θθ = TH th                        Κκ = Kk

Λλ = Ll                          Μμ = Mm                         Νν = Nn

Ξξ = KS ks                    Ππ = Pp                          Ρρ = Rr

Σσ = Ss                         Ττ = Tt                            Φφ = Ff

Χχ = CH ch                    Ψψ = PS ps